Curlew Sandpiper (Calidris ferruginea) juvenile standing in shallow waterCurlew Sandpiper (Calidris ferruginea) walking in shallow waterCurlew Sandpiper-KrombekstrandloperCurlew Sandpiper-Krombekstrandloper